Памятка инвестору

03.02.2023 Памятка инвестору, реализация бережливого проекта:

https://invest.prahtarsk.ru/ru/v-pom-investoru/files/03022023-02.pdf